REGULAMIN DLA BLOGERA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z portalu www.contentpro.pl na rzecz użytkowników internetu.
1.2. Usługa jest świadczona przez firmę Accesspro sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-956, ul. Królewicza Jakuba 76 lok. 3, NIP.: 951-237-68-94.
1.3. Regulamin i zamówienia podlegają prawu polskiemu.
1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

2. Korzystanie z platformy contentpro.pl

2.1. contentpro pośredniczy pomiędzy Blogerami a Reklamodawcami w zawieraniu transakcji typu:
2.1.1. publikacji wpisów na blogu
2.1.2. Przeprowadzenia konkursu dla czytelników Bloga
2.1.3. Działań niestandardowych określanych każdorazowo przez Blogera
2.2. Proces korzystania z platformy contentpro.pl składa się z następujących elementów:
2.2.1. Platforma ma na celu skontaktowanie Reklamodawcy z Blogerem
2.2.2. Reklamodawca poszukujący możliwość współpracy z Blogerami zamieszcza na platformie contentpro.pl ogólne zapytanie określając w nim:
2.2.2.1. Budżet jakim dysponuje
2.2.2.2. Opis zadania
2.2.2.3. Tematyki blogów które go interesują
2.2.3. Zapytanie o oferty i propozycje otrzymują wszyscy Blogerzy
2.2.4. Bloger ma za zadanie opisać propozycję swoich działań jakie przeprowadzi na wybranym blogu i przedstawić ich koszt w kwocie netto
2.2.5. Reklamodawca otrzymuje wszystkie nadesłane zgłoszenia i wybiera tylko te które według niego najbardziej optymalne.
2.2.6. Po wyborze usługi, Bloger przechodzi do kolejnego etapu w którym dokładnie opisuje swój plan działania.
2.2.7. Reklamodawca zasila konto przed złożeniem zamówienia.
2.2.8. Accesspro pobiera przy każdej transakcji jedną prowizję w wysokości 30%
2.2.9. W przypadkach kiedy uzyskanie ostatecznej akceptacji zrealizowania zlecenia jest utrudnione pracownik Accesspro spróbuje przeprowadzić mediację i rozwiązać problem.
2.3. Wypłata zgromadzonych środków:
2.3.1. Wypłata następuje na podstawie umowy o dzieło
2.3.2. Kwota należna Blogerowi zostanie przesłana na konto w chwili wszystkich akceptacji i zakończenia transakcji
2.3.3. Minimalna kwota wypłaconych środków wynosi 200 pln.
2.3.4. Środki są wypłacane w chwili dostarczenia oryginału podpisanego rachunku drogą pocztową lub faktury vat drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

3. Rejestracja na platformie contentpro.pl

3.1. Użytkownikiem Serwisu może być Bloger, który zaakceptował warunki Regulaminu oraz dokona prawidłowej rejestracji rejestracji w Serwisie zakończoną prawidłowym założeniem konta.
3.2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza, w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym.
3.3. Jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto w serwisie na jeden adres email.
3.4. Konto może zostać zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli zostanie stwierdzone:
3.4.1. Naruszenie Regulaminu,
3.4.2. Posiadanie wielu kont.
3.5. Accesspro nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które powstały w sytuacji zablokowania konta w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Dane osobowe

4.1. W momencie akceptacji Regulaminu, Bloger wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Accesspro sp. z o. o.,
4.2. Accesspro przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.3. Dane osobowe Blogerów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym prace na zlecenie Accesspro.
4.4. Baza danych osobowych Blogerów podlega ochronie prawnej
4.5. Każdy Bloger ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość w każdej chwili te dane poprawić
4.6. Bloger może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz w każdej chwili zażądać ich usunięcia z bazy jeżeli jest osobą fizyczną.

5. Prawa i obowiązki Blogera

5.1. Bloger ma prawo wyboru i skorzystania z zapytania klienta z którym chce zawrzeć transakcję
5.2. Bloger zobowiązuje się, że nie będzie publikował wpisów bez pośrednictwa Accesspro reklamodawcy, którego pozyskał poprzez Serwis contentpro.
5.3. Bloger jest zobowiązany do kontynuowania publikowania artykułów i wpisów powstałych na podstawie zamówień w systemie contentpro przez okres ustalony w warunkach zamówienia.
5.4. Bloger oświadcza że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz możliwości techniczne do przeprowadzenia projektu w sposób rzetelny i zgodny ze swoją najlepszą wiedzą.
5.5. Bloger oświadcza, że strona www na której zostaną opublikowane wpisy jest jego własnością lub ma prawo do przeprowadzenia tego projektu.

6. Prawa i obowiązki Reklamodawcy

6.1. Reklamodawca ma prawo wyboru i skorzystania z oferty przedstawionej przez Blogera
6.2. Reklamodawca zobowiązuje się, że nie będzie publikował wpisów bez pośrednictwa Accesspro na blogu, którego pozyskał poprzez Serwis contentpro.
6.3. Klient jest zobowiązany do posiadania odpowiednich środków do zrealizowania wybranej transakcji
6.4. Reklamodawca udziela Blogerowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na wykorzystanie wszelkich materiałów i treści oraz znaków towarowych w celu przeprowadzenia projektu i jednocześnie oświadcza, że ma prawo do udzielenia tej licencji.

7. Odpowiedzialność

7.1. Accesspro nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, przez reklamodawcę lub osoby działającej w jego imieniu w przypadku gdy korzystały z serwisu niezgodny z regulaminem.
7.2. Accesspro nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz problemy lub ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach elektronicznych lub w infrastrukturze telekomunikacyjnej z których korzysta Bloger/Reklamodawca.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia
8.2. Reklamacja powinna zawierć:
8.2.1. Data wystąpienia
8.2.2. Nazwa projektu
8.2.3. Opis reklamacji
8.2.4. Dane kontaktowe
8.3. Reklamacje można składać
8.3.1. Pisemnie na adres: Accesspro sp z o o, ul. Marconich 3/33, 02-954 Warszawa
8.3.2. Elektronicznie na adres reklamacje@contentpro.pl

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie spory będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze. Gdy mediacja okaże się nieskuteczna, spór może zostać rozpatrzony przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
9.2. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres email: biuro@accesspro.pl.
9.3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: http://contentpro.pl/regulamin.pdf a także przesyłany do Użytkownika na jego prośbę.
9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016.
9.5. W razie pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt na adres email biuro@accesspro.pl